arut-aɣ-d

Nadit amyag s talɣa taḥerfit am kcem, ffeɣ... neɣ s tin yeftin kecmeɣ, teffɣeḍ...

Tifelwiyin n tseftit di amyag.com, ttwaxedment s tallalt n wedlis n Kamal Uzerrad, « Amyag di tmaziɣt » (Manuel de conjugaison kabyle, Kamal Naït-Zerrad, L'Harmattan, 1994).

Kra n tɣawsiwin ɣef wemyag

« Amyag d awal ifettin i lmend n wudem ». Dda Lmulud

Amyag yesskan tigawt nexdem, taɣara neɣ addad n kra tɣawsa. Akka, amyag di tmaziɣt yebḍa ɣef sin isufar:

Amyag ifetti s:

Llan sin n yesmilen n yemyagen, mxallafen kan di tseftit:

Talɣa taḥerfit, d tin n wemyag ur nefti wara, ur tesɛi wara imattren udmawanen, amedya: kcem, ali, ddu...

Timeẓri, temmal-d amek teḍra tigawt, ma wezzilet, ma ɣezzifet, ma teḍra yiwet n tikkelt neɣ tettuɣal-d, ma temmed neɣ ala...

Akud yemmal-d melmi teḍra tigawt.

akuden n tseftit

urmir ur yettuseqdac ara aṭas weḥd-s, di tigti s tzelɣa n yimal ad i ifetti. A t-naf kan di kra n isuka am: win yebɣan ad yečč, yečč ; qqimet ar azekka, truḥem...

urmir (anaḍ) nesseqdac-it akken ad nmudd tasunḍa neɣ lewṣaya, amedya: awi-t yid-k! ; xdem tid lɛali a tent-tafeḍ...

urmir (imal) nesseqdac-it akken a d-nessken ayen ara yilin ɣer zdat, tigawt mazal ur teḍri neɣ ahat ur tḍerru wara (imal = ad/a + urmir), amedya: tameddit-a ad jbuɣ ɣur-s...

izri nesseftay amayag deg yezri akken a d-nessken kra n tigawt neɣ n waddad iɛeddan, yemmden, amedya: yuli ; tusa-d ; werriɣit...

izri ibaw, talɣa tibawt n wemyag deg yezri, amedya: ur yuki wara ; ur ẓriɣ s anda yerra...

anaḍ ussid, talɣa tussidt n wemyag, amedya: ttali (ali) ; keččem (kcem)...

urmir ussid nesseftay amyag deg wurmir ussid akken a d-nessken s umata tigawt i d-yettuɣalen, yettkemmilen, ur nemmid ara. Amedya:

imattaren udmawanen

Amyag, yeftin di kra n wakud, yeddes s umatar udmawan akk d ufeggag, tuddsa-yagi neqqar-as talɣa tamyagant. Amatar udmawan, yesskan-d anwa udem wuɣur yefti wemyag.

Talɣa tamyagant turgamt = t + urga + mt,

Imattaren udmawanen n yemyagen n tɣara am wid n yemyagen imugna, anagar deg yezri i mgarraden.

Ad tafem imattaren n yakk udmawen n tseftit deg imedyaten i d-nebder di taggara.

amaɣun

Amaɣun d yiwet n talɣa n wemyag i nesseqdac mti yella umeggay d amassaɣ, amedya: d argaz-nni i d-yusan ; tusa-d tmeṭṭut-nni yettun mmi-s...

Amaɣun d armeskil, ur ifetti wara, ur yettbeddil ara s ubeddel n tewsit neɣ n wemḍan. Yezmer ad yili d ilaw: inudan (izri), ara inadin (imal). Neɣ d ibaw: ur nezmir (izri), ur nzemmer ara (imal).

tazelɣa n tnila

Nesseqdac tazelɣa n tnila d/n i wakken a d-nmel s anda neɣ ansa i d-tekka tigawt.

Tazelɣa d tettweǧǧih tigawt ɣer win i d-yettmeslayen, amedya: iruḥ-d iḍelli (iruḥ ɣer win i d-yettmeslayen).

Tazelɣa n tesskanay-d belli tigawt terra ɣer win i d-isellen, neɣ terra ɣer wemkan nniḍen, amedya: iruḥ-n (iruḥ ɣer tama n win i d-isellen neɣ s amkan nniḍen).

Imyagen izelman

Imyagen izellumen ttwasilɣen seg yemyagen iḥerfiyen ama d imugna neɣ n tɣara. Ilugan n tseftit-nsen am yemyagen nniḍen.

amyag aswaɣ yettwasileɣ s wezwar n s neɣ yiwet seg talɣiwin-is sse, ssu... amedya: ssekcem (kcem), sluɣ (luɣ), ssider (ader)...

amyag amyaɣ yeskanayen amyebdal n tigawt: myuzzamen = mbadalen tuzzma (wa yezzem wayeḍ). Yettwasileɣ s wezwar n m neɣ yiwet seg talɣiwin-is: mye, myu... amedya: mbeddal (beddel), myezwir (zwir), myuṭṭaf (ṭṭef)...

amyag attwaɣ yeskanay d akken tigawt tettrusu-d ɣef umeggay. Yettwasileɣ s wezwar n ttu, ttwa, neɣ daɣen tt, mm, n, nn. Amedya: ttwakrez (krez), ttucudd (cudd), nnẓem (ẓem), mmečč (ečč)...

Nezmer ad nessileɣ azellum seg wemyag yellan yakan di talɣa n uzellum, d aya umi neqqar izelman izelman, amedya: ttunefk < nnefk < efk, ttuzenz < zzenz < enz

Kra imedyaten

amyag amagnu kcem

anaḍizriizri ibawurmir imalurmir ussid
nekkkecmur kcim araad kecmkeččm
kečč, kemmkcemtkecmeḍur tekcimeḍ araad tkecmeḍtkeččmeḍ
nettanyekcemur yekcim araad yekcemikeččem
nettattekcemur tekcim araad tekcemtkeččem
nekninekcemur nekcim araad nekcemnkeččem
kunwikecmettkecmemur tekcimem araad tkecmemtkeččmem
kunnemtikecmemttkecmemtur tekcimemt araad tkecmemttkeččmemt
nutnikecmenur kcimen araad kecmenkeččmen
nutentikecmentur kciment araad kecmentkeččment

* wali tafelwit n tseftit n wemyag kcem

 

amyag n tɣara imlul

anaḍizriizri ibawurmir imalurmir ussid
nekkmellulur mellul araad imlulttimlul
kečč, kemmimlulmelluleḍur melluleḍ araad timluleḍtettimluleḍ
nettanmellulur mellul araad yimlulyettimlul
nettatmelluletur mellulet araad timlultettimlul
neknimellulitur mellulit araad nimlulnettimlul
kunwiimluletmellulitur mellulit araad timlulemtettimlulem
kunnemtiimlulemtmellulitur mellulit araad timlulemttettimlulemt
nutnimellulitur mellulit araad imlulenttimlulen
nutentimellulitur mellulit araad imlulentttimlulent

* wali tafelwit n tseftit n wemyag imlul

amyag.com
wid yettwaẓren ugar
iẓid(727)sḥijjew(662)wwernenneḍ(661)arǧu(629)(627)mɛuqq(627)uɛu(622)meɛqul(616)imɣur(607)mduɣellu(604)mesɣer(602)sneɣni(602)ɣil(600)nneɛɛuybu(599)jjuɣelli(596)bbuzṭeṭṭ(596)aweḍ(594)ɣni(593)laɛi(592)ɣill(589)iwriɣ(585)ḥulfu(585)zzeɛlelli(580)aɛẓag(579)mucaɛ(579)ismiḍ(578)muḥettem(577)mɛiwad(576)ḥess(575)ɣeẓẓ(571)
imyagen iluganen
krez(1)ett(2a)ger(2)ffer(3)ḥess(4)ssken(5)llexs(6)nṭerr(7)welleh(8)nnezgem(9)mesɣer(10)wwernenneḍ(11)ggernenn(12)ḥerkekk(13)ɣli(14)fi(15)ssedwiwes(16)bbernenni(17)mlelli(18)ddwidwi(19)wejji(20)ɣil(21)ɣill(22)qqim(23)sḥijjew(24)cciti(25)if(26)ru(27)ttu(28)mmensu(29)nuj(30)nnum(31)budd(32)mɛuqq(33)zmumeg(34)muqel(35)mmuclell(36)ttuzenz(37)bbejdudel(38)nnubget(39)mmunenn(40)uqem(41)fa(42)qam(43)kkaw(44)qadd(45)mqass(46)sawem(47)ttwarez(48)ttwabder(49)mmeslay(50)mesderbaz(51)glawa(52)mqalac(53)ffukti(54)jjuɣelli(55)nnefsusi(56)mari(57)ccaɣli(58)ẓẓemlali(59)urar(60)mhurras(61)mesdukkal(62)afeg(63)aweḍ(64)myaweḍ(65)ali(66)awi(67)myawi(68)azzel(69)(70)agad(71)myagad(72)andi(73)all(74)aha(75)ḥader(76)mmager(77)ddari(78)lal(79)nnam(80)mass(81)ggall(82)mil(83)qiss(84)sgill(85)mlil(86)friwes(87)mmimmeḍ(88)ssigell(89)zizdew(90)ḥḥizwer(91)mɛiwad(92)cqirrew(93)ssikesser(94)rgigi(95)ẓẓemlil(96)ssenkikez(97)gri(98)llhi(99)seyyi(100)sneɣni(101)zzeɛlelli(102)wali(103)glawi(104)jujri(105)bbureɛqi(106)sfuhri(107)uẓum(108)nzu(109)seddu(110)snum(111)unẓu(112)ḥulfu(113)nnusru(114)mduɣellu(115)nneɛɛuybu(116)bibb(117)sqedlilef(118)ḥerr(119)myekk(120)mmet(121)sew(122)efk(123)ɣeẓẓ(124)eg(125)ndu(126)uɛu(127)li(128)ɣni(129)iksin(130)inẓi(131)cihwi(132)mcihwi(133)idir(134)issin(135)ikkil(136)ini(137)myini(138)ttihi(139)af(140)myaf(141)am(142)jab(143)aru(144)myaru(145)arǧu(146)ami(147)ggaǧi(148)laɛi(149)bibb(150)ajfay(151)aɛẓag(152)aẓay(153)ihriw(154)iwriɣ(155)ibrik(156)ishil(157)intill(158)ismiḍ(159)iẓid(160)isir(161)uzur(162)imlul(163)imɣur(164)ḥirciw(165)zzimreq(166)zegzew(167)bbuzṭeṭṭ(168)rfufen(169)mreɣ(170)ufay(171)aḥlil(172)meɛqul(173)mucaɛ(174)muḥettem(175)